Davy's Horse Supplies spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van zijn website te beschermen. Lees de privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website van Davy's Horse Supplies.


1. Toepasselijkheid privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de website.
Door het gebruik van de website verklaar je deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.2. Verwerking van persoonsgegevens

Davy's Horse Supplies kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen:

- je naam- en adresgegevens

- e-mailadres

- gebruikersnamen

- wachtwoorden

- IP-adres

- betaalgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld via jouw registratie op de website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.


Davy's Horse Supplies zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Davy's Horse Supplies zal je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.
3. Doeleinden van de verwerking

Davy's Horse Supplies verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:


- Uitvoering overeenkomst: indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je persoonsgegevens door Davy's Horse Supplies verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder is onder meer inbegrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.


- Communicatie: je persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account op de website aanmaakt, bewaren we je persoonsgegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.


- Marketingdoeleinden: je persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien je je daarvoor hebt ingeschreven. Davy's Horse Supplies kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als je die hebt besteld.


- Klantenservice: je persoonsgegevens worden gebruikt om je klantenservice te bieden.

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met jou kan Davy's Horse Supplies aan zijn partners persoonsgegevens verstrekken.4. Beveiliging

Davy's Horse Supplies heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.5. Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Davy's Horse Supplies gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. Davy's Horse Supplies gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden. Selecteer welke cookies wij mogen gebruiken:


- Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor een goed werkende webshop. De informatie wordt anoniem verwerkt.


- Statistieken: door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren, helpen deze cookies eigenaren van websites te begrijpen hoe de bezoekers de website gebruiken.


- Advertentiecookies en sociale cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je items kunt delen op sociale media en maken het mogelijk om jou relevante advertenties te tonen die aansluiten bij jouw interesses.

Davys Horse Supplies gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website.


Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de website van Davy's Horse Supplies geen cookies ontvangt.
6. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je kunt Davy's Horse Supplies verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat Davy's Horse Supplies je persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van Davy's Horse Supplies:

E-mailadres: dq.horse-supplies@telenet.be
Telefoonnummer: +32 495 18 68 29
7. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.
8. Overige bepalingen

Davy's Horse Supplies is te allen tijde bevoegd je account zonder kennisgeving te verwijderen. In geen geval is Davy's Horse Supplies als gevolg van de beëindiging van het account enige vergoeding verschuldigd.

Davy's Horse Supplies behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 9 maart 2021

Indien een bepaling uit deze privacyvoorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.